Raport MS - Not 24

Początek  Poprzedni  Następny

clip0271

 

Aby przygotować wydruk raportu, należy podać Rok oraz Okres (I półrocze lub rok), za jaki ma być przygotowane zestawienie.

Nr telefonu to numer telefonu drukowany później na raporcie. Jeśli w polu Notariusz nie zostanie wybrany notariusz, wydruk zostanie stworzony dla kancelarii bez podziału na notariuszy.

Dla wydruku można sporządzić raporty cykliczne

 

Raport MS-Not24 w formie elektronicznej

 

Raport MS-Not24 może być stworzony w formie elektronicznej w postaci pliku XML.  Tak wygenerowany plik raportu następnie należy dostarczyć do Izby notarialnej za pośrednictwem strony formularze.rejestry.net.pl

W celu wygenerowania raportu w postaci pliku XML należy podać rok i okres za jaki mają być zebrane dane, oraz datę przygotowania raportu. W przypadku gdy w kancelarii jest dwóch lub więcej notariuszy należy wybrać notariusza, nie jest możliwe sporządzenie raportu dla opcji „<Wszyscy>”.

Po wybraniu przycisku Raport do XML otwarte zostaje okno w którym możemy określić nazwę generowanego pliku XML oraz katalog w którym zostanie zapisany. Domyślnie program zapisuje pliki w katalogu \KancelariaNotarialna\RaportyDoIN\ 2012\ oraz nadaje czytelną nazwę dla pliku XML (nazwa pliku może być dowolna).

Po zapisaniu pliku jest on gotowy do przekazania Izbie notarialnej za pośrednictwem strony formularze.rejestry.net.pl

Dodatkowo zostaje wyświetlona informacja gdzie plik został zapisany z możliwością podejrzenia jego zawartości  lub otworzenia folderu.

InformacjaNaTemat